Disclaimer Dierensuikerziekte.nl

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Gebruiksvoorwaarden voor de website Dierensuikerziekte.nl

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website alsmede op de op of via de website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts of apotheker. Dierensuikerziekte.nl is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dierensuikerziekte.nl. Dierensuikerziekte.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur / apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

Dierensuikerziekte.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's van derden waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's van derden waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Cookie Policy

Bij uw gebruik van de website verzamelen wij door middel van zogenaamde cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan uw internet browser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer plaatst (Ingeval van session cookies worden deze aan het einde van uw bezoek van de website verwijderd van de harddrive van uw computer). Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Dit doen wij om de website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via versturing van een e-mail aan info@Dierensuikerziekte.nl

Privacy Policy - Privacy Statement voor on-line gebruik

Op deze pagina kunt u lezen hoe Dierensuikerziekte.nl omgaat met persoonsgegevens die via deze internetsite binnenkomen. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die op 1 september 2001 in werking is getreden. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mail adres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via Internet worden verzameld. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is toezichthouder op deze wet. Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welke doel de gegevens worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is. Dierensuikerziekte.nl, e-mail: info@Dierensuikerziekte.nl, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het toesturen van informatie op uw verzoek, de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(-en), het onderhouden van contacten met u, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen van onze gebruikers en om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van suikerziekte bij dieren en diensten die binnen uw interessegebied vallen. Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres aan info@Dierensuikerziekte.nl.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Dierensuikerziekte.nl. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Dierensuikerziekte.nl in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Dierensuikerziekte.nl en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dierensuikerziekte.nl.

Ongevraagd ingestuurde ideeën In geval u ongevraagd ideeën en / of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op de website plaatst of deze mailt aan Dierensuikerziekte.nl, zal Dierensuikerziekte.nl gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en / of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Dierensuikerziekte.nl zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij Dierensuikerziekte.nl terzake van alle schade en kosten die Dierensuikerziekte.nl lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en / of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.